Öğrenci Kolektifleri Nasıl İşler?

16 Nisan 2011 tarihindeki Kurultayı aracılığıyla Merkezi gençlik örgütü modeline geçen Kolektifler demokratik mekanizmalarını hayata geçirecek merkezi organlar oluşturmuştur.

Merkezileşmeyi ademi merkeziyetçilik gibi algılamayan ve demokratik merkeziyetçi yapısını güçlendiren Kolektifler’in en yetkili merkezi organı TÜM (Türkiye Üniversiteler Meclisi)dür. TÜM bütün üniversitelilerin katılabildiği en geniş toplantı düzeneğidir. Öğrenci Kolektifleri’nin bir önceki dönemini değerlendiren ve önündeki dönemin genel politik çizgisini belirleyen bir misyonu vardır. Öğrenci Kolektifleri üniversitelilerin kolayca karar alma süreçlerine katılabileceği merkezi organlar yaratmıştır. Bunlardan biri de TBK (Türkiye Birimler Koordinasyonu)’dır. TBK her Kolektif biriminden temsilcilerin oluşturduğu merkezi organdır. TBK temsilcilerinin görevi yerel birimlerdeki tartışmaları, talepleri iletmektir. Bu sayede her birimdeki üniversitelilerin fikirleri ve talepleri Öğrenci Kolektifleri’nin merkezi organlarında tartışılabilir. Öğrenci Kolektifleri TÜM ve TBK aracılığıyla karar alma süreçlerini mümkün olan en geniş üniversiteli topluluğuyla beraber yaşamaktadır.

16 Nisan 2011’deki Kurultay aracılığıyla Kolektifin tüm yerel birimleri merkezileşmiş ve tek bir çatı altında toplanmıştır. AKP’nin üniversiteye yönelik bütünlüklü saldırısına cılız ve parçalı tepkiler vermek yerine, toptan bir direnme hali yaramak ve gelişen Kolektif çalışmalarını en demokratik şekilde işletebilmek için kolektifin tüm yerel birimleri merkezileşmiş ve hızlı hareket edebilmek adına merkezi birimler oluşturulmuştur. Buna göre Türkiye Üniversiteler Meclisi (TÜM), Türkiye Birim Koordinasyonu (TBK) ve Kolektif Yürüme Kurulu (KYK) Kolektif’in işleyişine yön veren merkezi birimlerdir.

Türkiye Üniversiteler Meclisi (TÜM) :

Türkiye’nin tüm Kolektif birimlerinin temsilcilerinin ve katılabilen her bir üniversitelinin katıldığı Öğrenci Kolektifleri’nin en geniş merkezi birimidir. Türkiye Üniversiteler Meclisi’nin temel görevi, Kolektif’in önündeki dönem içerisinde izleyeceği genel politik çizgisini ve buna bağlı hareket biçimini oluşturmaktır. Bunun yanında Meclis; bir önceki dönemin değerlendirmesi, meclise bağlı tüm merkezi birim çalışmalarının denetlenmesi, ülke ve üniversitenin koşullarının takibi ve incelenmesi, yerel çalışmaların aktarılması gibi sorumluluğa ve olanaklara sahiptir. Kolektif üyeleri kendi birimleri hakkında olabileceği gibi olanaklar doğrultusunda kendi kişisel düşüncelerini de mecliste tartıştırma hakkına sahip olmaktadır.

Türkiye Üniversiteler Meclisi yılda bir defa Şubat ayında toplanmaktadır. Türkiye Üniversiteler Meclisi’nin en temel görevlerinden biri Kolektif’in tüm merkezi birimlerini ve Yürütme Koordinasyonu bu toplantıda seçim usulüyle belirlemektir.

Toplantıların teknik hazırlıkları ve organizasyonu TÜM tarafından seçilen Kolektif Yürütme Kurulu’nun sorumluluğundadır.

Türkiye Birim (Temsilciler) Koordinasyonu:

Birim koordinasyonunun temel hedefi yerel Kolektif çalışmaları arasında hareketli bir etkileşim ağı sağlamaktır. Birim koordinasyonu sayesinde hem öğrenci hareketinin temel ihtiyaçlarından biri olan hızlı hareket edebilme imkânı sağlanmış olacak hem de tüm Kolektif birimleri, Öğrenci Kolektifleri adına alınacak kararlara eşit biçimde katılma hakkı kazanmış olacaklar.

Öğrenci hareketinin ihtiyacı olan, tartışmalar, kampanyalar, eylemler, etkinlikler ve öneriler yerel birimlerin önerilerince temsilciler aracılığıyla şekillenmekte ve demokratik çoğunluğa göre karar halini almaktadır.

Böyle bir birimi temsilciler biçiminde kurmanın nedeni ise yüzlerce Kolektif üyesinin sık aralıklarla tek bir merkeze toplayabilmenin imkânsızlığıdır. Birim temsilcileri her dönem başında en geniş biçimde çağrının yapıldığı birim toplantılarında oylama yoluyla seçilir.

Herhangi bir Kolektif biriminin Temsilciler Koordinasyonu’nda temsil edilebilmesi için asgari Kolektif yükümlüklerini yerine getirmesi yeterli olacaktır. Ancak yeni kurulan, bu gelişkinlikte olmayan ya da bu yükümlülükleri yerine getiremeyen birimler Temsilciler Koordinasyonu’na gözlemci olarak katılabileceklerdir. Birim koordinasyonunda temsiliyet biçimi ise her üniversiteden ya da her ilden bir temsilci şeklinde değil her Kolektif biriminden bir üyedir. Yani bir üniversitede iki ayrı Kolektif birimi varsa (Örneğin; İÜ’de Beyazıt ve Avcılar) her ikisi de birim koordinasyon toplantısında kendini temsil hakkına sahiptir. TBK’ya katılan temsilciler kendi bireysel fikirlerini değil, temsil ettikleri birimin fikirlerini temsil etmektedirler. Bu nedenle her birim TBK toplantılarından önce kendi birim toplantılarını yapmak zorundadır.

Türkiye Birim (Temsilciler) Koordinasyonu düzenli olarak yılda beş defa toplanır.

1.Toplantı: Üniversitelerin birinci dönem açılışının hemen önünde yani eylül ayında yapılır. Bu toplantıda yaz kampında dönem vizyonu içinde 6 Kasım’a kadar izlenecek somut pratik süreç şekillendirilir.

2.Toplantı: 6 Kasım protestolarının üzerinden en geç bir hafta sonra gerçekleşir ve dönem sonuna kadar izlenilecek süreç belirlenir.

3.toplatı: Dönem arasında yapılır. İlk dönemin değerlendirilmesi ve Türkiye üniversiteler meclisinin planlanması yapılır.

4. Toplantı: Nisan ayının ilk çeyreği içerisinde yapılır. Başta 1 Mayıs olma üzere ikinci dönemin ikinci yarısı planlanır.

5.Toplantı: 1 Mayıs’tan sonra yapılır. 1 Mayıs değerlendirmesi ve yaza dair planlar yapılır. Yazın Kolektif Yaz Kampı ve Okumuş İnsan Halkın Yanındadır kampanyasının araçları tasarlanır.

Kolektif Yürütme Kurulu:
Kolektif Yürütme Kurulu her yıl Şubat ayı içerisinde yapılan Türkiye Üniversiteler Meclisi’nde seçim usulüyle seçilir.

Kolektif Yürütme Kurulu’nun temel görevi TÜM ya da TBK tarafından alınan kararları yerine getirmekten sorumlu merkezi birimlerin kolektif biçimde hareket etmesini sağlamaktır. Ortaya çıkan günlük olanaklara ve sorunlara hızlıca yanıt vermektedir. Bir Kolektif üyesi hem KYK üyesi hem de birim temsilcisi olamaz. Yereldeki sorumluluklar merkezi ihtiyaçların önüne geçmemelidir.

KYK üyeleri aynı zamanda TÜM ve TBK toplantılarının teknik hazırlıklarından ve organizasyonlarından sorumludurlar. KYK üyeleri Türkiye Üniversiteler Meclisi tarafından seçildiği için sadece kendi birimlerinde değil, Kolektif çalışmasının tüm ihtiyaçlarını karşılamada sorumludurlar.

Kolektifi Kolektif yapan merkezi birimler:

Öğrenci Kolektifleri, hareket kabiliyetini arttıran, Kolektiflere yaygınlık kazandıran ve onu kurumsal bir güce dönüştüren merkezi birimleri de yaratmıştır. Her merkezi araç ya da birimin en temel amacı yerel çalışmaların ihtiyacını karşılamak ve onu zenginleştirmektir. Bu birimler aynı zamanda bazen kendi yapılarıyla bile toplam harekete ön açıcı yeni olanaklar yaratabilme özelliklerine sahiptir. Merkezi birimlerin başarısının artması ve her biriminin aynı politik kanalda akabilmesi için Kolektif Yürütme Kurulu önemli bir merkezdir. Türkiye çapında katılımlarla oluşturulacak Kolektif Merkezi Birimleri temsilcileri üzerinden KYK aracılığıyla kolektif olarak hareket etmektedir.
Kolektif Yürütme Kurulu Basın Sözcüleri: Kolektifin kurumsal temsiliyetini ve Kolektifler’e kolay ulaşılması sağlayan merkezi organdır. Basın sözcüleri Kolektif adına medya kuruluşlarına her türlü demeci verme yetkisine sahiptir. KYK içerisinden 2 kişi Öğrenci Kolektifleri’nin basın sözcüleri olarak belirlenmiştir.

Kampanya ve Propaganda Birimi: KYK ya da TBK tarafından üretilen kampanyaların araçları üretmek, ya da doğrudan bu yapılara bu tür önerileri sunmak Kolektif adına merkezi bildiriler, bültenler, broşürler, afişler, videolar, filmler, fikirler vb. üretmek bu biriminin görevidir. KYK içinden iki üye bu birimde bulunacaktır.

Örgütlenme ve Üye İhtiyaçlarını Karşılama Birimi: Kolektiflerin ülke çapında yaygınlaşmasını sağlama, üyelik ilişkilerin geliştirilmesi, üye eğitimi için çeşitli kaynakların sağlanması, merkezi maddi (para) ihtiyaçların planlaması bu birimin sorumluluğundadır. KYK içinden dört üye bu birimdedir.

Üniversiteli Gazetesi: Üniversiteli gazetesi Kolektif’in merkezi yayın organıdır. KYK’dan bir üye bu birimdedir.

WEB Araçları birimi: Kolektifler’in resmi sitesi “kolektifler1.net” ve sosyal medyadaki resmi twitter ve facebook sayfalarından sorumlu olan birimdir. KYK’dan bir üye katılacaktır

Üniversiteli Kadın kolektifi: Kendi ayrı meclisini yaratmış merkezi birimdir. Kadınların kendi bağımsız tartışmalarıyla çalışmalarını sürdürmektedir. KYK’dan 2 üye bu birimdedir.

Kolektif Sinema: Kolektif her yıl Uluslararası Gençlik Filmleri Festivali düzenlemektedir. Festivalin ışığında ortaya çıkan Kolektif Sinema birimi Kolektif’in bu merkezi faaliyetinin koordinasyonu ve zenginleşmesi için çalışmalar yapmaktadır. Farklı sinema projeleri geliştirmek, kısa film üretmek gibi sanatsal faaliyetler üretme işlevine de sahiptir. KYK’da 1 üye bu birimdendir.

Araştırma birimi: Üniversitelilerin sosyal, politik ve ekonomik yönelimlerini bilimsel kriterlere göre inceleyecek, çeşitli sonuçlar ve raporlar çıkartarak hem kamuoyuna bunları sunacak, hem de üniversitede yürütülen mücadeleye veri havzası yaratacak bir birimdir. Araştırma birimi aynı zamanda üniversitelerdeki değişimi, sermayenin ve iktidarın üniversite saldırılarını ve planlarını da inceleme sorumluğuna sahiptir. 2006 yılında Öğrenci Kolektifleri hazırlanan üniversite dosyası her yıl bu birim yönetimiyle güncellenmektedir. KYK 1 üyeyi bu birimde görevlendirir.

Birden fazla üniversite ve bu üniversitelere bağlı farklı Kolektif birimleri olan illerde, il merkezli birimler oluşturulmuştur.

İl meclisi: İldeki tüm üniversitelerin öğrencilerinin katıldığı geniş Kolektif toplantılarıdır. Kolektif birimlerinin il düzeyinde ortak hareket edebilmesine olanak sağlamaktadır.

İl Birim Koordinasyonu: Her Kolektif biriminden seçilmiş üyelerden oluşan birim il meclisinin kararlarını hayata geçirmeyi, temsil edilen birimlerinin zenginliklerini önerilerini tartışılarak somut adımlara dönüştürmeyi hedeflemektedir. En fazla 15 gün aralıklarla toplanan bu birim il çapında yürütülen çalışmaları değerlendirerek önündeki sürecin planlamasını yürütmektedir.

Üniversite sözcüleri: Üniversite yönetimlerine ve medya kuruluşlarına duyurulacak her üniversiteden bir Kolektif sözcüsü o üniversitedeki Kolektif faaliyetlerini, üniversiteden gelişen her hangi bir olay/durum vb. hakkında kamuoyuna açıklama yetkisine sahip olacak Kolektif üyesidir.

Çok okunanlar

No Picture
Haberler

Kolektiflerden ulaşım zammına karşı metroda zincirli eylem

Ankara’da ulaşıma yapılan yüksek zammına ‘ulaşım zamları geri çekilsin’ kampanyasıyla karşılık veren Öğrenci Kolektifleri kampanyalarının üçüncü gününde metroda bir eylem gerçekleştirdiler. Ulaşım zammına tepkilerini dile getirmek için bugün kendilerini metro Devamı

No Picture
Haberler

Anadolu Üniversitesi’nde faşist saldırı

Bugün Anadolu Üniversitesi’nde saat 13:30 sularında “18 Mart Çanakkale şehitleri anması” adı altında bir etkinlik düzenleme bahanesiyle bildiri dağıtan faşist gruba öğrencilerin müdahalesiyle başlayan gerginlik sonrası polis kampusa girerek 74 Devamı

No Picture
Haberler

Öğrenci Kolektifleri, Başbakanlık önünde eylemdeydi

Öğrenci Kolektifleri harçlara karşı mücadelelerini sürdürüyor. Kolektifçiler bugün yaptıkları eylemde yıllardır yaya trafiğine dahi kapalı olan Başbakanlık Merkez Binası önüne yürüdüler.  “Hayal değil gerçek, eğitim parasız olacak!” “Teşekkür de pazarlık Devamı

casino metropol casino maxi